1. Innledning

WSJT-X er et dataprogram utformet for å gjøre det mulig med enkel radiokommunikasjon ved bruk av svært svake signaler. De første fire bokstavene i programnavnet står for “Weak Signal communication by K1JT,” mens suffikset “-X” forteller at WSJT-X startet som en utvidet (extended) gren av et tidligere program WSJT, først utgitt i 2001. Bill Somerville, G4WJS, Steve Franke, K9AN, og Nico Palermo, IV3NWV, har vært store bidragsytere til utviklingen av WSJT-X, henholdsvis fra 2013, 2015 og 2016.

WSJT-X Versjon 2.4 tilbyr elleve forskjellige protokoller eller modus: FST4, FT4, FT8, JT4, JT9, JT65, Q65, MSK144, WSPR, FST4W og Echo. De sju første er utformet for å kunne gjennomføre pålitelige QSO-er under utbredelsesforhold med svake signaler. De bruker nesten identisk meldingsstruktur og kildekoding. JT65 ble utformet for EME (“moonbounce”) på VHF og høyere og brukes i dag mest til dette. Q65 er spesielt effektiv for troposfærisk scatter, regn-scatter, ionosfærisk scatter, TEP og EME på VHF og høyere bånd, så vel som andre signaltyper der signalstyrken varierer raskt. JT9 ble opprinnelig utformet for HF og lavere bånd. Submodusen JT9A er 1 dB mer følsom enn JT65, selv om den bruker mindre enn 10% av båndbredden. JT4 tilbyr mange forskjellige avstander mellom tonene og har vist seg svært effektivt for EME på mikrobølgebånd opp til 24 GHz. De "trege" modusene bruker tidskontrollerte sekvenser der programmet veksler mellom sending og mottak. JT4, JT9 og JT65 bruker ett minutts sekvenser, slik at en minimums-QSO tar fire til seks minutter — to eller tre sendinger fra hver stasjon, der den ene sender i odde UTC-minutter og den andre sender i like. FT8 er fire ganger raskere (15-sekunds sende/mottasekvenser) og er noen få dB mindre følsom. FT4 er enda raskere (7,5 sekunders sende/mottasekvenser) og spesielt velegnet for radiokonkurranser (contesting). FST4 er beregnet spesielt for LF- og MF-båndene (langbølge og mellombølge). FST4 tilbyr en et bredt utvalg av tidskontrollerte sekvenslengder, og Q65 tilbyr også en rekke ulike toneavstander for ulike propagasjonsforhold. På HF-båndene er det mulig med verdensomspennende QSO-er med alle disse modusene ved bruk av sendeeffekt på noen få watt (eller til og med milliwatt) og enkle antenner. På VHF-båndene og høyere er QSO-er mulige (med EME, scatter og andre typer signalutbredelse) på signalnivåer 10 til 15 dB under de som kreves for CW.

Legg merke til at selv om sende/mottasekvensene er korte, så er FT4 og FT8 klassifiserte som trege modus fordi deres meldingsrammer sendes bare én gang per sending. Alle raske moduser i WSJT-X sender sine meldingsrammer gjentatte ganger, så mange ganger som det er plass til innenfor sendesekvensens lengde.

MSK144 og submodusalternativer som JT9E-H er “raske” protokoller utformet for å kunne utnytte korte signalforsterkninger fra ioniserte meteorhaler, fly-scatter, og andre typer scatter-forhold. Disse modusene bruker tidskontrollerte sekvenser på 5, 10, 15 eller 30 s varighet. Brukermeldinger sendes flere ganger med høy hastighet (opptil 250 karakterer i sekundet for MSK144) for å dra nytte av de korteste refleksjonene fra meteorhaler eller “pings”. MSK144 bruker de samme strukturerte meldingene som de trege modusene samt alternativt et forkortet format med kodede (hashed) kallesignaler.

Merk at noen av de modusene som klassifiseres som trege modus kan ha like korte sende-/mottasekvenser som de raske modusene. “Slow” i denne sammenheng betyr at meldingsrammer kun sendes en gang per sending. De raske modusene i WSJT-X sender sine meldinger gjentatte ganger, så mange ganger som passer innenfor lengden på en sendesekvens.

WSPR (uttales “whisper”) står for Weak Signal Propagation Reporter. WSPR-protokollen ble utformet for å teste potensielle signalutbredelsesveier ved bruk av sendinger med lav effekt. WSPR-meldinger inneholder normalt sendestasjonens kallesignal, Maidenhead-lokator, og sendereffekt i dBm, og med to minutters sendesekvenser kan de dekodes med signal/støyforhold så lave som -31 dB i 2500 Hz båndbredde. FST4W er utformet for liknende formål, men særlig for bruk på LF- og MF-båndene (langbølge og mellombølge). Den inkluderer valgfrie sekvenslengder så lange som 30 minutter og når følsomhetsterskler på -45 dB. Brukere med internettforbindelse kan automatisk laste opp sine mottaksrapporter for WSPR og FST4W til en sentral database som kalles WSPRnet som inneholder en karttjeneste, arkivlagring og mange andre funksjoner.

Echo-modus gjør det mulig for deg å lese og måle din egen stasjons ekkoer fra månen, selv om de ligger langt under terskelen for hørbare signaler.

WSJT-X inneholder spektrumvisning av mottakerens passbånd i opptil 5 kHz båndbredde, fleksibel riggkontroll for nesten alle radioer som brukes av amatører, og mange spesialhjelpemidler som for eksempel automatisk Doppler-sporing av EME-QSO-er og Echo-testing. Programmet kjører like godt på Windows-, Macintosh- og Linux-systemer, og installasjonspakker er tilgjengelige for alle tre plattformer.

Versjonsnummer: Utgivelsesnummereringen for WSJT-X har hovednummer, undernummer og patch-nummer adskilt av punktum: for eksempel, WSJT-X versjon 2.1.0. Midlertidige “beta”-utgivelseskandidater lages noen ganger før en ny ordinær versjon, for å få tilbakemeldinger fra brukere. For eksempel vil versjon 2.1.0-rc1, 2.1.0-rc2, etc. være betautgivelser som leder fram til den endelige versjonen av 2.1.0. Utgivelseskandidater skal bare brukes i en kort testperiode. De utgis med en innebygd forpliktelse til å gi tilbakemelding til programutviklingsgruppen. Kandidatutgivelser skal ikke brukes på luften etter at den ordinære versjonen med samme nummer er utgitt.

1.1. Nytt i Versjon 2.4.0

WSJT-X 2.4.0 introduserer Q65, en ny digital protokoll utformet for minimale toveis-QSO-er over spesielt vanskelige signalveier. Over signalveier med Doppler-spredning på mer enn noen få hertz, har Q65 den beste svaksignalytelsen av alle WSJT-X-modusene.

Q65 bruker meldingsformater og meldingsrekkefølge som er identisk med dem som brukes i FST4, FT4, FT8 og MSK144. Det finnes submoduser med en bredt utvalg av toneavstander og lengder på sende-/mottasekvenser på 15, 30, 60, 120 og 300 sekunder. En ny, svært pålitelig listedekodingsteknikk blir brukt for meldinger som inneholder meldingsfragmenter som er dekodet tidligere. Snitting over flere meldinger benyttes der enkeltsendinger er for svake eller signalforsterkningen er for sparsom til at et signal kan dekodes.

1.2. Konvensjoner i dokumentasjonen

I denne håndboken blir de følgende ikonene brukt for å rette oppmerksomheten mot spesielle informasjonstyper:

Merknader som inneholder opplysninger som kan være interessante for spesielle grupper av brukere.
Tips om programfunksjoner eller egenskaper som ellers kunne blitt oversett.
Advarsel om bruk som kan føre til uønskede konsekvenser.

1.3. Brukergrensesnitt på andre språk

WSJT-X-brukergrensesnittet nå tilgjengelig på mange språk. Når et oversatt brukergrensesnitt er tilgjengelig for datamaskinens standard systemspråk, vil det vises automatisk når programmet starter.

1.4. Hvordan du kan bidra

WSJT-X er en del av et prosjekt med åpen kildekode, utgitt under GNU General Public License (GPLv3). Hvis du har programmerings- eller dokumentasjonsferdigheter eller har lyst til å bidra til prosjektet på andre måter, ber vi om at du gjør din interesse kjent for utviklingsgruppen. Vi oppfordrer særlig dem med oversettelsesferdigheter til å melde seg frivillig, enten for denne Brukerveiledningen eller for programmets brukergrensesnitt.

Prosjektets arkiv for kildekode kan finnes på SourceForge, og kommunikasjon mellom utviklerne finner sted på e-postgruppen wsjt-devel@lists.sourceforge.net. Meldinger om feil og forslag til nye funksjoner, forbedringer av WSJT-X Brukerhåndbok, etc., kan også sendes dit. Du må bli medlem av gruppen før du kan poste meldinger til e-postlisten.

1.5. Lisens

Før du bruker WSJT-X, vennligst les lisensvilkårene våre her.

2. Systemkrav

 • SSB-transceiver og antenne

 • Datamaskin som kjører Windows 7 eller senere, macOS 10.13 eller senere, eller Linux

 • 1,5 GHz eller raskere CPU og 200 MB tilgjengelig minne; raskere maskiner er bedre

 • Skjerm med oppløsning på minst 1024 x 780

 • Grensesnitt for datamaskin-til-radio ved bruk av en serieport eller tilsvarende USB-utstyr for sende-/mottaveksling, eller CAT-kontroll, eller VOX, alt etter hva som trengs for tilkoblinger mellom din radio og datamaskin

 • Inngangs- og utgangsutstyr for audiosignaler som støttes av ditt operativsystem og som er konfigurert for en samplingsrate på 48000 Hz, 16 bits

 • Audiotilkoblinger eller tilsvarende USB-tilkoblinger mellom transceiver og datamaskin

 • En metode for synkronisering av datamaskinens klokke til UTC innenfor ±1 sekund

3. Installasjon

Installasjonspakker for utgitte versjoner for Windows, Linux, og OS X finnes på hjemmesiden for WSJT. Klikk på linken WSJT-X i venstre marg og velg den riktige pakken for ditt operativsystem.

3.1. Windows

Last ned og start installasjonen av filpakken wsjtx-2.4.0-win32.exe (Win 7, Win 8, Win10, 32-bit) eller wsjtx-2.4.0-win64.exe (Win 7, Win 8, Win10, 64-bit), ved å følge disse instruksjonene:

 • Installer WSJT-X i sin egen filkatalog, for eksempel C:\WSJTX eller 'C:\WSJT\WSJTX', heller enn å installere programmet i den vanlige katalogen for programmer C:\Program Files ...\WSJTX.

 • Alle programfiler som har med WSJT-X å gjøre er lagret i den valgte installasjonskatalogen og dennes underkataloger.

 • Logger og andre skrivbare filer finnes vanligvis i filkatalogen

C:\Users\<username>\AppData\Local\WSJT-X.

Datamaskinen din kan være satt opp (konfigurert) slik at denne filkatalogen er “usynlig”. Men filkatalogen er der og den er tilgjengelig. Et alternativt (snarvei) filkatalognavn er "%LocalAppData%\WSJT-X\".
 • Den innebygde Windows-funksjonen for tidssynkronisering er vanligvis ikke tilstrekkelig. Vi anbefaler programmet Meinberg NTP Client: se Network Time Protocol Setup for instruksjoner for nedlasting og installasjon. Nylige versjoner av Windows 10 er nå utsendt med en mer kapabel tjeneste for tidssynkronisering mot Internett. Dersom den blir konfigurert på riktig måte, kan også den brukes. Vi anbefaler ikke SNTP-verktøyer for tidsinnstilling eller andre verktøyer som bruker periodisk korreksjon av tiden. WSJT-X krever at PC-klokken er monotont økende og jevnt kontinuerlig.

Det er ikke nok å ha en PC-klokke som ser ut til å være synkronisert. “Monotont økende” betyr at klokken ikke må gjøre hopp bakover. “Jevnt kontinuerlig” betyr at tiden må øke med en nesten konstant rate, uten hopp. Alle nødvendige klokkekorreksjoner må gjøres ved å justere økningsraten, slik at korreksjon av synkroniseringen skjer gradvis.
 • <em>WSJT-X</em> LoTW download TLS error WSJT-X krever installasjon av OpenSSL-biblioteker, og passende biblioteker kan allerede være installert på ditt system. Dersom de ikke er installert, vil du se denne feilmeldingen straks etter oppstart. For å ordne dette må du installere OpenSSL-biblioteker.

  • Du kan laste ned en passende OpenSSL-pakke fra Windows OpenSSL Packages. Du trenger den siste Windows v1.0.2 Lite- versjonen. For 32-bit-utgaven av WSJT-X må du bruke Win32 v1.1.1-versjonen av OpenSSL-biblioteker. For 64-bit-utgaven av WSJT-X må du bruke Win64 v1.1.1-versjonen av OpenSSL-biblioteker. (Merk at du kan installere begge utgaver på et 64-bit-system.) Når dette skrives, er de siste versjonene henholdsvis: Win32 OpenSSL Lite Package og Win64 OpenSSL Lite Package.

  • Installer pakken og aksepter standardinnstillingene, inkludert valget om å kopiere DLL-filene i OpenSSL til Windows sin systemkatalog. Det er ingen plikt til å donere penger til Open SSL-prosjektet, så du kan fjerne alle avkryssingsalternativer om donasjoner, om du ønsker det.

Hvis du fortsatt får den samme nettverksfeilen etter å ha installert OpenSSL-biblioteker, så må du også installere komponenten Microsoft VC++ 2013 Redistributable. Fra nedlastingssiden velger du filen vcredist_x86.exe for bruk med 32-bit WSJT-X eller vcredist_x64.exe for 64-bit-utgaven. Deretter kjører du den nedlastede filen for å installere den.
Hvis du ikke kan installere OpenSSL-bibliotekene eller ikke har internettforbindelse på den datamaskinen du bruker for å kjøre WSJT-X 2.3, kan du laste ned LoTW-filen manuelt. Gå til https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv i en nettleser, last ned filen, flytt den så til filkatalogen for WSJT-X sine loggfiler. Denne filkatalogen kan åpnes ved å velge File | Open log directory i hovedmenyen.
 • WSJT-X forventer at lydkortet ditt gjør sin råsampling på 48000 Hz. For å være sikker på dette vil være riktig når du kjører nylige versjoner av Windows, må du åpne datamaskinens Kontrollpanel (engelskspråklig Windows: Control Panel) og velge Lyd (Sound) eller Lydkontrollpanel og etter tur velge fanene for Innspilling (Recording) og Avspilling (Playback). Klikk på Egenskaper (Properties), deretter Avansert (Advanced), og velg 16 bit, 48000 Hz (DVD-kvalitet). Skru av alle lydforbedringsfunksjoner for disse enhetene.

 • Du kan avinstallere WSJT-X ved å klikke Avinstaller (Uninstall)-linken i Windows Start-menyen, eller ved å bruke Avinstaller eller endre et program (Uninstall a Program) i Windows Kontrollpanel Programmer og funksjoner (Windows Control Panel Programs and Functions) eller i Innstillinger Apper og funksjoner (Settings Apps and Features) i Windows 10.

3.2. Linux

Debian, Ubuntu og andre Debian-baserte systemer inkludert Raspberry Pi OS:

Prosjektgruppen utgir binære installasjonspakker som er målrettet for én samtidig versjon av en Linux-distribusjon. Selv om disse virker på nye Linux-versjoner eller til og med på forskjellige distribusjoner, så er det usannsynlig at de vil virke på eldre versjoner. Undersøk merknadene som følger utgivelsen angående detaljer om hvilke Linux-distribusjoner og -versjoner som passer for utgivelsen. Dersom den binære pakken ikke er kompatibel med din Linux-distribusjon eller versjon, må du bygge applikasjonen fra kildekoden.
 • 32-bit Intel/AMD: wsjtx_2.4.0_i386.deb

  • For å installere:

   sudo dpkg -i wsjtx_2.4.0_i386.deb
 • 64-bit Intel/AMD: wsjtx_2.4.0_amd64.deb

  • For å installere:

   sudo dpkg -i wsjtx_2.4.0_amd64.deb
 • 32-bit ARM hardware FP: wsjtx_2.4.0_armhf.deb

  • For å installere:

   sudo dpkg -i wsjtx_2.4.0_armhf.deb
 • 64-bit ARM: wsjtx_2.4.0_arm64.deb

  • For å installere:

   sudo dpkg -i wsjtx_2.4.0_arm64.deb
 • Avinstallering for alle ovennevnte plattformer:

  sudo dpkg -P wsjtx

Det kan også hende at du må iverksette den følgende kommandoen i en terminal:

sudo apt install libgfortran5 libqt5widgets5 libqt5network5 \
   libqt5printsupport5 libqt5multimedia5-plugins libqt5serialport5 \
   libqt5sql5-sqlite libfftw3-single3 libgomp1 libboost-all-dev \
   libusb-1.0-0

Fedora, CentOS, Red Hat og andre rpm-baserte systemer:

 • 32-bit: wsjtx-2.4.0-i686.rpm

  • For å installere:

   sudo rpm -i wsjtx-2.4.0-i686.rpm
 • 64-bit: wsjtx-2.4.0-x86_64.rpm

  • For å installere:

   sudo rpm -i wsjtx-2.4.0-x86_64.rpm
  • Avinstallering for alle ovennevnte plattformer:

   sudo rpm -e wsjtx

Det kan også hende at du må iverksette den følgende kommandoen i en terminal:

sudo dnf install libgfortran fftw-libs-single qt5-qtbase \
   qt5-qtmultimedia qt5-qtserialport qt5-qtsvg \
   qt5-qtserialport libgomp boost libusbx

3.3. OS X og macOS

OS X 10.13 og senere versjoner: Last ned filen wsjtx-2.4.0-Darwin.dmg til ditt skrivebord, dobbeltklikk på filen og undersøk ReadMe-filen for viktige installasjonsmerknader.

Hvis du allerede har installert en tidligere versjon, kan du bevare den ved å endre navnet på den tidligere filen i filkatalogen Applications (for eksempel fra WSJT-X til WSJT-X_2.2). Du kan så gå videre til installasjonsfasen.

Merk deg også det følgende:

 • Bruk Mac-ens tjeneste Audio MIDI Setup for å konfigurere ditt lydkort for 48000 Hz, to kanaler, 16-bit format.

Hvis du bruker macOS med eksternt audioutstyr og opplever at "Tx audio" spontant bytter til lydenheten på datamaskinens hovedkort etter noen få sendinger, kan du prøve å sette samplingsfrekvensen til 44100 Hz i stedet for den ellers anbefalte 48000 Hz.
 • Bruk System Preferences for å velge en ekstern tidskilde for å holde systemklokken din synkronisert til UTC.

 • For å avinstallere programmet kan du helt enkelt dra WSJT-X-applikasjonen fra Applications til Trash Can.

4. Innstillinger

Velg Settings fra File-menyen eller ved trykke på F2-tasten. (På Macintosh velger du Preferences fra WSJT-X-menyen, eller bruk tastatursnarveien Cmd+,). De følgende avsnittene beskriver oppsettalternativer som er tilgjengelige på hver av de åtte fanene som du kan velge nær toppen av hovedvinduet.

4.1. Fanen General

Velg fanen General i Settings-vinduet. Under Station Details skriver du inn kallesignal, Maidenhead-lokator (helst lokator med 6 karakterer) og IARU Region-nummer. Region 1 er Europa, Afrika, Midtøsten og Nord-Asia; Region 2 er Nord- og Sør-Amerika, og Region 3 er Sør-Asia og Stillehavet. Denne informasjonen vil være tilstrekkelig for innledende tester.

Settings Window

Meningen med de gjenstående valgene på General-fanen skulle være selvforklarende etter at du har brukt WSJT-X i noen QSO-er. Du kan komme tilbake senere og endre valgene slik du måtte foretrekke.

Hvis du bruker et kallesignal med et tilleggsprefiks eller -suffiks, eller ønsker å kjøre en stasjon som bruker et slikt kallesignal, bør du absolutt lese avsnittet om Ikke-standard kallesignaler.
Krysser du av for Enable VHF/UHF/Microwave features vil du skru av JT65-egenskapen for bredbånds multidekoding. I de fleste situasjoner bør du skru av denne funksjonen når du opererer på HF.

4.2. Fanen Radio

WSJT-X tilbyr CAT-kontroll (CAT = Computer Aided Transceiver) av aktuelle egenskaper ved de fleste moderne transceivere. For å konfigurere programmet for din radio velger du fanen Radio.

Radio Tab
 • Velg din radiotype fra nedtrekkslisten merket Rig, eller None dersom du ikke ønsker å bruke CAT-kontroll.

  • Alternativt, hvis du har konfigurert stasjonen for å bli styrt av DX Lab Suite Commander, Flrig, Ham Radio Deluxe, Hamlib NET rigctl eller Omni-Rig, kan du velge et av disse programnavnene fra listen under Rig. I disse tilfellene vil innskrivingsfeltet rett under CAT Control bli omdøpt til Network Server. La dette feltet stå åpent dersom du ønsker å bruke kontrollprogrammets standardinnstillinger, når kontrollprogrammet kjøres fra samme datamaskin som WSJT-X. Dersom styringsprogrammet kjøres på en annen datamaskin og/eller port, må du oppgi det her. Før musepekeren over innskrivningsfeltet for å se de nødvendige formateringsdetaljene.

  • Velg Omni-Rig Rig 1 eller Omni-Rig Rig 2 for å koble til en Omni-Rig-server som er installert på samme datamaskin. Omni-Rig vil bli startet automatisk av WSJT-X.

  Omni-Rig er kun tilgjengelig for Windows.
 • Sett Poll Interval til det ønskede intervall for WSJT-X å forespørre radioen din om styringssignal. For de fleste radioer vil et lavt tall (for eksempel 1 – 3 s) være passende.

 • CAT-kontroll: For at WSJT-X skal kontrollere radioen direkte heller enn gjennom et annet program, må du gjøre de følgende innstillingene:

  • Velg den Serial Port eller Network Server som inneholder det serieportnummeret som brukes for å kommunisere med din radio.

   En spesiell verdi for USB er tilgjengelig for spesialtilpassede USB-enheter, eksempelvis slike som brukes av enkelte SDR-sett. Dette er ikke den samme virtuelle serieport som oppstår når transceivere og CAT-grensesnitt kobles til med USB. For slike USB-tilkoblede transceivere og CAT-grensesnitt må du bruke den COM-port eller serieport som henviser til disse.
  • Serial Port Parameters: Sett inn verdier for Baud Rate, Data Bits, Stop Bits og Handshake-metode. Sjekk radioens brukerhåndbok for å finne de riktige parameterverdiene.

  CAT-grensesnitt som krever "handshaking" vil ikke respondere før den riktige Handshake-innstillingen er satt.
  • Force Control Lines: Noen få stasjonsoppsett krever at CAT-serieportens kontrollinjer for RTS og/eller DTR tvinges til å stå innstilt som "high" eller "low". Kryss av disse rutene bare dersom du er sikker på de er nødvendige (for eksempel for å levere strøm til radioens seriegrensesnitt).

 • PTT Method: Velg VOX, CAT, DTR eller RTS som den ønskede metoden for sende-/mottaveksling. Hvis ditt valg er DTR eller RTS, velger du den ønskede serieporten (som kan være den samme serieporten som brukes til CAT-kontroll.

  Når du bruker en mellomliggende (proxy) applikasjon for riggkontroll, er CAT vanligvis det riktige valget for PTT Method under forutsetning av at den mellomliggende applikasjonen selv er i stand til å nøkle transceiveren på egen hånd.
 • Transmit Audio Source: Noen radioer tillater at du velger den tilkoblingen som vil ta imot det audiosignalet som skal sendes ut (Tx audio). Dersom dette valget er aktivert, velger du Rear/Data eller Front/Mic.

 • Mode: WSJT-X bruker øvre sidebåndsmodus for både sending og mottak. Velg USB eller velg Data/Pkt dersom din radio tilbyr en slik mulighet og bruker den til å aktivere audiolinjeinngangen på radioens bakre panel. Noen radioer tilbyr også bredere og/eller flatere passbånd når de settes til modusen Data/Pkt. Velg None dersom du ikke ønsker at WSJT-X skal endre radioens Mode-innstilling.

 • Split Operation: Betydelige fordeler oppstår når du bruker Split-modus (separate VFO-er for mottak (Rx) og sending (Tx)), dersom radioen din støtter det. Dersom radioen ikke gjør det, kan WSJT-X etterligne slik operasjon. Begge metoder vil resultere i et renere utsendt signal ved at det utsendte audiosignalet alltid holdes i området 1500 til 2000 Hz, slik at harmoniske audiosignal ikke kan slippe gjennom senderens sidebåndsfilter. Velg Rig for å bruke radioens Split-modus, eller Fake It for å få WSJT-X til å justere VFO-frekvensen når sende-/mottaveksling skjer. Velg None dersom du ikke ønsker å bruke splittoperasjon.

Når alle nødvendige innstillinger er gjort, klikker du på Test CAT for å teste kommunikasjonen mellom WSJT-X og din radio. Knappen skal skifte farge til grønn for å vise at kommunikasjon er etablert på riktig måte. Dersom CAT-kontrolltesten feiler, blir knappen rød og viser en feilmelding. Etter en vellykket CAT-test, trykk Test PTT-knappen for å bekrefte at din valgte metode for sende-/mottakontroll virker slik den skal. Knappen blir rød dersom nøkling av radioen virker som den skal. (Hvis du valgte VOX som PTT Method, kan du teste S/M-vekslingen senere ved å bruke Tune-knappen i hovedvinduet.)

4.3. Fanen Audio

Velg fanen Audio for å konfigurere ditt lydsystem.

_WSJT-X_ Audio Configuration Screen
 • Soundcard: Velg de audioenhetene som skal brukes til Input og Output. Vanligvis vil Mono-innstillingene være tilstrekkelig, men i spesielle tilfeller kan du velge Left, Right eller Both stereokanaler.

  • Vær sikker på at audioenheten din er konfigurert til å sample på 48000 Hz, 16 bits.

   Dersom du velger den audioenheten som også er standard audioenhet for din datamaskin, må du være sikker på at alle systemlyder er skrudd av, for å forhindre at du sender dem ut på luften uten å være klar over det.
   Windows 7 og senere Windows-versjoner kan komme til å konfigurere audioenheter ved bruk av Texas Instruments PCM2900 series CODEC for mikrofoninngangen heller enn linjeinngangen. (Denne brikken er brukt i mange radioer med innbygde USB CODEC-er, så vel som i forskjellige andre audiogrensesnitt.) Dersom du bruker en slik enhet, må du være sikker på at du har satt mikrofonnivået under Egenskaper i Lydkontroll Innspilling (Recording Device Properties) til 0 dB.
 • Save Directory: WSJT-X kan lagre sine mottatte audiosekvenser som .wav-filer. Det er satt opp en standard filkatalog for disse filene, men du kan velge en annen filkatalog dersom du ønsker det.

 • AzEl Directory: En fil kalt azel.dat vil dukke opp i den spesifiserte filkatalogen. Filen inneholder informasjon som kan brukes i et annet program for automatisk sporing av solen og månen, så vel som for kalkulering av Doppler-skift for det oppgitte EME-signalveien. Filen blir oppdatert en gang hvert sekund når vinduet Astronomical Data blir vist.

 • Remember power settings by band: Avkryssing av hver av disse gjøre at WSJT-X husker innstillingen for Pwr-glidebyteren for den aktuelle operasjonen for hvert enkelt bånd. For eksempel, når Tune blir avkrysset her og du klikker på Tune-knappen i hovedvinduet, så vil glidebryteren for effekt endre seg til den siste innstillingen som ble brukt for Tune på det båndet som er i bruk.

4.4. Fanen Tx Macros

Tx Macros er et hjelpemiddel for å sende korte og hyppig brukte fritekstmeldinger som i eksemplene vist nedenfor.

Tx Macros Screen
 • For å legge til en ny melding på listen over makroer, skriver du den ønskede teksten (opptil 13 karakterer) i innskrivingsfeltet øverst og så klikker du på Add.

 • For å fjerne en uønsket melding, klikker du på meldingen og så på Delete.

 • Du kan endre rekkefølgen på makromeldingene ved å bruke trekk-og-slipp. Den nye rekkefølgen vil bli bevart når WSJT-X blir startet på nytt.

 • Meldinger kan også legges til fra Tx5-feltet på fane 1 i hovedvinduet eller Free msg-feltet på fane 2. Meldingen lagrer seg som my makro når du trykker [Enter] etter at meldingen er skrevet inn.

4.5. Fanen Reporting

Reporting Screen
 • Logging: Velg det alternativet du måtte ønske fra denne gruppen. Operatører på en multioperatørstasjon kan registrere sine egne hjemmekallesignal under Op Call.

 • Network Services: Kryss av for Enable PSK Reporter Spotting dersom du vil sende mottaksrapporter til karttjenesten PSK Reporter.

 • UDP Server: Denne gruppen av alternativer kontrollerer nettverksnavnet eller den adressen og portnummeret som brukes for å utveksle informasjon med en tredjepartsapplikasjon som arbeider sammen med WSJT-X. Utvekslet informasjon omfatter dekodede meldinger, generell programstatus, loggede QSO-er, utheving av kallesignal i WSJT-X sitt båndaktivitetsvindu, og begrensede funksjoner for å starte en QSO som svar på CQ- eller QRZ-meldinger. Alle detaljer om protokollen kan finnes i kommentarene øverst i denne filen eller i kildekodelageret i: https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/Network/NetworkMessage.hpp

Feltene Outgoing interfaces og Multicast TTL er bare til stede når en IP-adresse for en multicast-gruppe er skrevet inn i UDP Server-feltet.

Programmer som JTAlert bruker UDP Server-funksjonen for å skaffe seg informasjon fra ett eller flere kjørende WSJT-X-programmer. Hvis du bruker JTAlert for å kontrollere WSJT-X, må du huske på å krysse av i boksen Accept UDP requests.

4.6. Fanen Frequencies

Som standardinnstilling inneholder tabellen under Working Frequencies en liste over de frekvenser som vanligvis brukes for modusene FT8, JT4, JT9, JT65, MSK144, WSPR og Echo. Disse vanlige frekvensene kan endres over tid eller ved at brukere foretrekker andre frekvenser. Du kan endre frekvenstabellen slik du måtte ønske.

Frequency Screen
 • For å endre en oppført frekvens kan du dobbeltklikke for å redigere den, skrive en ønsket frekvens i MHz eller velge nedtrekkslisten over redigeringsalternativer. Deretter kan du trykke Enter på tastaturet. Programmet vil formatere din endrede oppføring på riktig måte.

 • For å legge til en ny oppføring kan du høyreklikke hvor som helst på frekvenstabellen og velge Insert. Skriv inn en frekvens i MHz i sprettoppboksen og velg den ønskede modus (eller la valget for Mode være All). Deretter klikker du OK. Tabellen kan inneholde mer enn én frekvens for et gitt bånd.

 • For å slette en oppføring høyreklikker du på den og velger Delete. Flere registreringer kan slettes samtidig ved å markere dem før du høyreklikker.

 • For å gjenopprette tabellen til standardinnstilling kan du høyreklikke hvor som helst i tabellen og klikke Reset-knappen.

Andre og mer avanserte vedlikeholdstiltak er tilgjengelige på hurtigmenyen som dukker opp ved høyreklikk. Disse skulle være selvforklarende.

Frequency Calibration: Dersom du har kalibrert radioen din ved bruk av WWV eller andre pålitelige frekvensreferanser, eller kanskje ved bruk av teknikken beskrevet i Accurate Frequency Measurements with your WSPR Setup, kan du legge inn de målte verdiene for Intercept A og Slope B i likningen

Dial error = A + B*f

der “Dial error” og A er i Hz, f er frekvens i MHz, og B er i deler per million (ppm, parts per million). Frekvensverdier som blir sendt til og mottatt fra radioen vil da bli justert slik at de frekvenser som vises av WSJT-X er nøyaktige.

Station Information: Du kan lagre informasjon om Band, Offset og Antenna Description for din stasjon. Antenneinformasjonen vil bli inkludert i mottaksrapporter som sendes til PSK Reporter. Standardinnstillingen er at frekvensavviket for hvert bånd er null. Avvik som ikke er null kan legges til dersom (for eksempel) en transverter er i bruk.

 • For å forenkle ting kan det hende at du ønsker å slette uønskede bånd  —  for eksempel bånd som du ikke har utstyr for. Klikk da på en Frequency-oppføring og skriv Ctrl+A for å “velge alle”, og dra-og-slipp oppføringen mellom linjene i tabellen for Station Information. Da kan du legge til eventuelle transverter-avvik og antennedetaljer.

 • For å unngå å måtte skrive inn den samme informasjonen mange ganger, kan du dra-og-slippe oppføringer mellom linjene i tabellen for Station Information.

 • Når alle innstillinger er konfigurert slik du liker det, klikker du OK for å gjøre deg ferdig med Settings-vinduet.

4.7. Fanen Colors

Colors Screen
Fargeutheving av dekodede signaler
 • WSJT-X bruker farger for å utheve dekodede CQ-meldinger av spesiell interesse. Kryss av i ruten Show DXCC, grid, and worked-before status på fanen Settings | General, og i de rutene som måtte være av interesse for deg på fanen Colors. Du kan dra en linje oppover eller nedover for å gi den høyere eller lavere logisk prioritet. Høyreklikk hvilken som helst linje for å velge en ny forgrunns- eller bakgrunnsfarge. Forgrunns- og bakgrunnsfarger velges hver for seg, og nøye valg av forgrunn, bakgrunn og prioritet kan gi deg to ulike indikasjoner om du har kjørt stasjonen tidligere.

 • Dersom du vil tilbakestille alle fargeinnstillingene til standardinnstillinger trykker på Reset Highlighting-knappen.

 • Kryss av for Highlight by Mode dersom du ønsker at statusen for "kjørt tidligere" skal vises per modus.

 • Kryss av for Only grid Fields sought hvis du bare er interesserte Felt-lokatoren (de to første karakteren i lokatoren) heller enn den fire karakterers Storrute-lokatoren.

 • Kryss av for Include extra WAE entities hvis du er interessert i de ekstra "land"-enhetene som er definerte for DARC WAE- og CQ Marathon-utmerkelser.

 • Statusen for "kjørt tidligere" beregnes fra filen fra WSJT-X ADIF Logging. Du kan bytte ut ADIF-loggfilen fra WSJT-X med en som du har eksportert fra din stasjons loggprogram. Rescan ADIF Log gjenoppbygger WSJT-X sine indekser for "kjørt tidligere" med den aktuelle ADIF-loggfilen.

  Loggoppføring WSJT-X sin ADIF-fil må inneholde "CALL"-feltet. Feltene "BAND", "MODE" og "GRIDSQUARE" er valgfrie avhengig av dine mål for DX-ing. Data for DXCC-enhet, kontinent, CQ-sone og ITU-sone for ulike kallesignalprefikser og andre velkjente overstyringer av disse, hentes fra databasen cty.dat som blir nedlastet sammen med WSJT-X (Se Logging for detaljer).
Validering av brukere av Logbook of The World

Stasjoner som har lastet opp sine logger til ARRL LoTW sin elektroniske tjeneste for QSL-verifisering kan utheves. Dataene som brukes for å bekrefte dette er tilgjengelige på internett.

 • Knappen Fetch Now vil laste ned et ferskt datasett fra Users CSV file URL. Normalt oppdaterer LoTW-gruppen dette datumet hver uke.

 • Du kan tilpasse Age of last upload less than til en periode som begrenser hvor lenge siden stasjonen sist kan ha lastet opp loggen sin til LoTW, for at utheving skal vises.

4.8. Fanen Advanced

Settings Advanced

JT65 VHF/UHF/Microwave decoding parameters

 • Random erasure patterns skalerer logaritmisk antallet kvasi-tilfeldige forsøk som benyttes av Franke-Taylor JT65-dekoderen. Høyere tall gir litt bedre følsomhet, men tar litt lenger tid. For de fleste formål vil 6 eller 7 være en god innstilling.

 • Aggressive decoding level setter terskelverdien for akseptable dekodinger når Deep Search brukes. Høyere tall vil vise resultater med lavere konfidensnivå (flere dekodinger, men høyere risiko for feildekodinger).

 • Kryss av i ruten for Two-pass decoding for å aktivere et andre dekodingspass etter at signalene som frembringer dekodingen i første dekodingspass er trukket fra den mottatte datastrømmen.

Miscellaneous

 • Sett inn et positivt tall i Degrade S/N of .wav file for å legge til kjente mengder kvasi-tilfeldig støy til data som leses fra en .wav-fil. For å sikre at den resulterende signal/støy-svekkelsen er nær det ønskede antall dB, setter du Receiver bandwidth til ditt beste anslag for mottakerens effektive støybåndbredde.

 • Sett Tx delay til et tall som er høyere enn standardinnstillingen på 0,2 s for å skape en større forsinkelse mellom utførelsen av en kommando for å aktivere PTT og igangsettelsen av utsendt audiosignal.

  For å ta vare på dine releer for sending/mottak og din eksterne forforsterker, anbefaler vi sterkt å bruke en sekvensstyringsenhet (sequencer) og å teste at inn-/utkoblingsrekkefølgen er riktig.
 • Kryss av for x 2 Tone spacing eller x 4 Tone spacing for å generere utgående audiosignal (Tx audio) med to eller fire ganger normal toneavstand. Denne egenskapen er tenkt brukt med spesielle sendere for LF/MF som dividerer de genererte frekvensene med 2 eller 4 som en del av sendeprosessen.

Special Operating Activity: Generation of FT4, FT8 og MSK144 messages

 • Kryss av i denne ruten og velg aktivitetstype for å aktivere automatisk generering av spesielle meldingsformater for konkurranser og DX-pedisjoner. For ARRL Field Day skriver du inn din operasjonsklasse og ARRL/RAC section; for ARRL RTTY Roundup skriver du inn din stat eller provins. Bruk “DX” for section eller state dersom du ikke befinner deg i USA eller Canada. I RTTY Roundup må stasjoner i Alaska og Hawaii skrive inn “DX”.

 • Kryss av for Fox dersom du er en DX-pedisjonsstasjon som opererer i FT8 DX-pedisjonsmodus. Kryss av for Hound dersom du ønsker å gjennomføre QSO-er med en slik Fox. Vær sikker på at du har lest nøye gjennom operasjonsinstruksene i FT8 DX-pedisjonsmodus Brukerveiledning.

4.9. Mørk stil

En valgfri Mørk stil er tilgjengelig. For at den skal fungere effektivt, vil det trolig være formålstjenlig å endre fargeinnstillingene dine. I Windows eller Linux kan du starte programmet fra Kjør-vinduet ved bruk av følgende kommando, eller ved å endre WSJT-X-snarveien på skrivebordet tilsvarende:

wsjtx --stylesheet :/qdarkstyle/style.qss

I macOS kan du skrive inn den følgende kommandoeen fra en terminal:

open /Applications/wsjtx.app --args -stylesheet :/qdarkstyle/style.qss

Ved bruk av grensesnittene Unity eller GNOME i Linux vil de følgende kommandoene oppdatere oppstarten av WSJT-X:

sed '/Exec=wsjtx/ s/$/ -stylesheet :\/qdarkstyle\/style.qss/' \
 /usr/share/applications/wsjtx.desktop >~/.local/share/applications/wsjtx.desktop
update-desktop-database ~/.local/share/applications/

Avhengig av ditt operativsystem vil hovedvinduet i WSJT-X se noenlunde slik ut:

Windows Dark

5. Innstillinger for transceiver

Mottakerens støynivå
 • Hvis den ikke allerede er uthevet i grønt, klikker du på Monitor-knappen for å starte normal mottaksoperasjon.

 • Vær sikker på at transceiveren din er innstilt på USB- (eller USB Data)-modus.

 • Bruk mottakerens kontroller for signalstyrke og/eller datamaskinens kontroller for audiomikser for å sette nivået for bakgrunnsstøy (skalaen på nedre venstre del av hovedvinduet) til omtrent 30 dB når ingen signaler finnes. Det er vanligvis best å skru av AGC eller å redusere RF-signalforsterkningen (RF Gain) for at AGC skal aktiveres minst mulig.

  Datamaskinens audiomikser har normalt to glidebrytere, en for hver applikasjon som er tilkoblet datamaskinen, som bør settes til maksimum (0dB FS) siden den ikke kan hjelpe med forvrengning fra svært høye eller lave inngangsnivåer fra din mottaker, og en annen for Master-nivå som er analogt dempeledd på lydkortet før analog-til-digitalkonverteren (ADC). Master-nivået kan benyttes til å justere signalnivået som mottas av WSJT-X.
Båndbredde og frekvenssetting
 • Dersom din transceiver tilbyr mer enn én båndbreddeinnstilling i USB-modus, kan det være en fordel å velge den som har størst mulig båndbredde, opp til omtrent 5 kHz.

 • Dersom du kun har et standard SSB-filter, vil du ikke være i stand til å vise mer enn omtrent 2,7 kHz båndbredde. Avhengig av den nøyaktige frekvensinnstillingen vil du på HF-båndene være i stand til å vise hele subbåndet som vanligvis brukes for en modus.

Audionivå for senderen
 • Klikk på Tune-knappen i hovedvinduet for å sette radioen i sendemodus og generere en stabil audiotone.

 • Lytt til den genererte audiotonen ved hjelp av radioens Monitor-funksjon. Den utsendte tonen skal være fullstendig glatt, uten noen klikk eller bortfall. Forsikr deg om at dette er riktig også når du samtidig bruker datamaskinen til å gjøre andre oppgaver som e-post, internettsøk, etc.

 • Juster Pwr-glidebryteren (på høyre kant av hovedvinduet) nedover fra sitt maksimum inntil RF-utgangssignalet fra senderen faller litt. Dette er generelt et passende nivå for audiodrivsignalet.

 • Klikk en gang til på Tune-knappen eller klikk på Halt Tx for å stoppe testsendingen.

6. Opplæring i grunnleggende bruk

Denne seksjonen gir en innføring i grunnleggende brukerkontroll og hvordan WSJT-X-programmet oppfører seg, med særlig vekt på JT9-, JT65- og FT8-modusene. Vi anbefaler at alle brukere bør gå gjennom hele den HF-orienterte opplæringen, fortrinnsvis mens man sitter ved radioen. Merk at mot slutten av 2018 har digital aktivitet på HF-båndene for det meste flyttet fra JT65 og JT9 til FT8. Så det kan være nyttig å være spesielt oppmerksom på FT8, i seksjon 6.6.

De følgende kapitlene inneholder ytterligere detaljer om Gjennomføring av QSO-er, WSPR-modus og Funksjoner for VHF+.

6.1. Innstillinger i hovedvinduet

 • Klikk på Stop-knappen i hovedvinduet for å stanse all datainnhenting.

 • Velg JT9 fra Mode-menyen og Deep fra Decode-menyen.

 • Sett audiofrekvensene til Tx 1224 Hz og Rx 1224 Hz.

  Glidebrytere og tallbokser responderer når du trykker på Pil-tastene og Page Up/Down-tastene, og med større utslag når du trykker på Page-tastene. Du kan også skrive tallverdier direkte inn i tallboksene eller bruke hjulet på musen.
 • Velg Tab 2 (nedenfor Decode-knappen) for å velge det alternative settet med kontroller for generering og valg av utgående meldinger.

6.2. Nedlasting av eksempelmeldinger

 • Velg Download samples…​ fra Help-menyen.

 • Last ned noen eller alle de tilgjengelige eksempelfilene ved å bruke avkryssingsboksene i vinduet vist nedenfor. For denne opplæringen vil du trenge i alle fall JT9- og JT9+JT65-filene.

Downlod Samples

6.3. Innstillinger for Wide Graph

 • Bins/Pixel = 4

 • Start = 200 Hz

 • N Avg = 5

 • Palette = Digipan

 • Flatten = avkrysset

 • Velg Cumulative for visning av data

 • Glidebryterne Gain og Zero for henholdsvis fossefallvisningen og spektrumvisningen setter du nær midten av skalaen.

 • Spec = 25%

 • Bruk musen for å ta tak i venstre eller høyre kant av Wide Graph, og juster bredden slik at øvre frekvensgrense er omtrent 2400 Hz.

6.4. JT9

For dette avsnittet og det neste, kan du late som du er K1JT ved å skrive inn dette kallesignalet midlertidig som My Call i fanen Settings | General. Dine resultater skulle da bli identiske med dem som vises i skjermbildet nedenfor.

Åpne en Wave-fil:
 • Velg File | Open og velg filen ...\save\samples\JT9\130418_1742.wav. Når filen er åpnet skal du se noe som ligner på følgende skjermbilde:

Main UI and Wide Graph
Oversikt over dekoding

Dekoding finner sted på slutten av en mottakssekvens og fortsetter i to steg. Den første dekodingen blir gjort på den valgte mottaksfrekvensen, som vises med den U-formede grønne markøren på frekvensskalaen for fossefallet. Resultatene vises både i det venstre (Band Activity) og høyre (Rx Frequency) tekstvinduet i hovedvinduet. Deretter finner og dekoder programmet alle signaler for det valgte modus over hele det valgte frekvensområdet. Den røde markøren på fossefallskalaen viser din sendefrekvens.

Sju JT9-signaler finnes i eksempelfilen, alle er dekodbare. Da denne filen ble tatt opp holdt KF4RWA på å avslutte en QSO med K1JT. Siden den grønne markøren var plassert på hans audiofrekvens, 1224 Hz, ble hans melding K1JT KF4RWA 73 dekodet først og vises i Rx Frequency-vinduet. Band Activity-vinduet viser denne meldingen pluss alle dekodingene på andre frekvenser. Som standardinnstilling blir alle linjer som inneholder CQ uthevet i grønt, og linjer som inneholder My Call (i dette tilfelle K1JT) utheves i rødt.

Kontroller for dekoding

For å få litt følelse for kontroller som ofte brukes når du gjennomfører QSO-er, kan du prøve å klikke med musen på de dekodede tekstlinjene og på spektrumvisningen av fossefallet. Da bør du kunne få bekreftet at det følgende skjer:

 • Klikk eller dobbeltklikk på hvilken som helst av de dekodede linjene som utheves i grønt. Disse handlingene gir følgende resultat:

  • Kallesignal og lokator for en stasjon som kaller CQ kopieres til innskrivingsfeltene DX Call og DX Grid.

  • Meldinger genereres for en standard minimums-QSO.

  • Kryss i ruten Tx even settes inn eller slettes på rett måte, slik at du vil sende i de riktige (odde eller like) minuttene.

  • Markøren for mottaksfrekvens flyttes til sendefrekvensen for CQ-stasjonen.

  • Radioknappen Gen Msg (“generated message”, generert melding) i nedre høyre hjørne i hovedvinduet blir valgt.

  • Dobbeltklikk gjør alt det ovenstående og aktiverer også Enable Tx slik at en sending vil starte automatisk på riktig tidspunkt.

  • Du kan endre virkningen av dobbeltklikk ved å holde nede Skift-tasten slik at bare sendefrekvensen endres eller ved å holde nede Ctrl-tasten for å flytte både mottaks- og sendefrekvensene.

  Du kan hindre at sendefrekvensen endres hvis du krysser av i ruten Hold Tx Freq.
 • Dobbeltklikk på den dekodede meldingen K1JT N5KDV EM41, uthevet i rødt. Resultatene vil være tilsvarende som i forrige steg. Sendefrekvensen (rød markør) flyttes ikke uten at Shift eller Ctrl holdes nede. Meldinger uthevet i rødt kommer vanligvis som svar på ditt eget CQ eller fra en som kaller straks du slutter å sende (halekaller, tail-ender), og du vil sannsynligvis ønske at din sendefrekvens forblir der den var.

 • Klikk et eller annet sted på fossefallet for å sette mottaksfrekvensen (grønn markør på fossefallskalaen).

 • Skift-klikk på fossefallet for å sette sendefrekvensen (rød markør).

 • Ctrl-klikk på fossefallet for å sette både mottaks- og sendefrekvensene.

 • Dobbeltklikk på et signal i fossefallet for å sette mottaksfrekvens og starte en smalbåndet dekoding der. Dekodet tekst vil vises kun i det høyre vinduet.

 • Ctrl-dobbeltklikk på et signal for å sette både mottaks- og sendefrekvensene og dekode på den nye frekvensen.

 • Klikk Erase for å slette innholdet i det høyre vinduet.

 • Dobbeltklikk Erase for å slette innholdet i begge tekstvinduene.

6.5. JT9+JT65

Hovedvindu:
 • Velg JT9+JT65Mode-menyen.

 • Klikk på Tx mode-knappen til den viser Tx JT65 #, og sett sende- og mottaksfrekvensene til 1718 Hz.

 • Dobbeltklikk på Erase for å slette innholdet i begge tekstvinduene.

Innstillinger for Wide Graph:
 • Bins/Pixel = 7

 • JT65 .... JT9 = 2500

 • Tilpass bredden på Wide Graph-vinduet slik at den øvre frekvensgrensen er omtrent 4000 Hz.

Åpne en Wave-fil:
 • Velg File | Open og naviger til ...\save\samples\JT9+JT65\130610_2343.wav. Fossefallet skal se ut noenlunde slik:

Wide Graph Decode 130610_2343

Posisjonen til den blå markøren på fossefallskalaen settes ved hjelp av tallboksen JT65 nnnn JT9, der nnnn er en audiofrekvens i Hz. I JT9+JT65-modus vil programmet automatisk dekode JT9-signaler kun over denne frekvensen. JT65-signaler vil bli dekodet over hele det viste frekvensområdet.

JT9-signaler vises i Cumulative-spektrumet som nesten rektangulære figurer ca. 16 Hz brede. De har ingen klart synlig synkroniseringstone slik som den som finnes på den laveste frekvensen på alle JT65-signaler. Den nominelle frekvensen for både JT9- og JT65-signaler er ved konvensjon fastsatt til å være den laveste tonen, på venstre side av signalets spektrum.

Denne eksempelfilen inneholder 17 dekodbare signaler — ni i JT65-modus (flagget med karakteren # i vinduene for dekodet tekst) og åtte i JT9-modus (flagget med @). På datamaskiner med prosessor med flere kjerner kjøres dekoderne for JT9 og JT65 samtidig, slik at resultatene vil være blandet. Vinduet for Band Activity inneholder alle dekodinger (det kan hende du må bla/rulle tilbake i vinduet for å se alle). Et signal på den frekvensen som er merket med den grønne markøren blir prioritert i dekodingen, og meldingen fra dette signalet blir også vist i vinduet for Rx Frequency.

decodes
 • Bekreft at adferden som følge av ulike museklikk er slik som beskrevet tidligere, i Eksempel 1. WSJT-X finner selv ut modusen for hver JT9- eller JT65-melding.

  Når du dobbeltklikker på et signal i fossefallet, vil det være riktig dekodet selv om det skulle være på “feil” side av markøren JT65 nnnn JT9. Sendemodusen bytter automatisk til det samme som det dekodede signalet og markørene for mottaks- og sendefrekvens på fossefallskalaen forandrer størrelse i henhold til signaltypen. Når du velger et JT65-signal, klikk på synkroniseringstonen i venstre kant av signalet.
 • Dobbeltklikk på fossefallet nær 815 Hz: en JT65-melding som kom fra W7VP vil bli dekodet og vises i vinduet for Rx Frequency. Mellom kolonnene for UTC og Freq på den dekodede tekstlinjen finner du dB, det målte signal/støyforholdet og DT, signalets tidsavvik i sekunder i forhold til din datamaskins klokke.

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-7

0.3

815

#

KK4DSD W7VP -16

 • Dobbeltklikk på fossefallet på 3196 Hz. Programmet vil dekode en JT9-melding fra IZ0MIT:

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-8

0.3

3196

@

WB8QPG IZ0MIT -11

 • Rull tilbake i Band Activity-vinduet og dobbeltklikk på meldingen CQ DL7ACA JO40. Programmet vil sette Tx mode til JT65 og mottaksfrekvensen til frekvensen for DL7ACA, 975 Hz. Hvis du holder nede Ctrl-tasten, vil både mottaks- og sendefrekvensene bli flyttet. Dersom du hadde krysset av for Double-click on call sets Tx Enable i Setup-menyen, ville programmet konfigurert seg selv til å begynne en sending og starte en QSO med DL7ACA.

 • Hold Ctrl nede og dobbeltklikk på den dekodede JT65-meldingen CQ TA4A KM37. Programmet vil sette sendemodus til JT9 og mottaks- og sendefrekvensene til 3567 Hz. Programmet er nå riktig innstilt for en JT9-QSO med TA4A.

Åpne den første eksempelfilen en gang til:
 • Velg File | Open og naviger til …​\save\samples\130418_1742.wav.

Utnytting av alle fordeler med bredbånds dobbeltmodusegenskapene i WSJT-X, krever en mottaksbåndbredde på minst 4 kHz. Dataene i wav-filen nevnt ovenfor ble tatt opp med en langt smalere mottaksbåndbredde, omtrent 200 til 2400 Hz. Hvis du ikke har mottaksfilter som er bredere enn omtrent 2,7 kHz, vil du bruke data på denne måten. For å se best mulig kan du justere Bins/Pixel og bredden på Wide Graph slik at kun den aktive delen av spektrumet vises, la oss si 200 til 2400 Hz. For enhver endring du gjør i Bins/Pixel eller bredden på Wide Graph, bør du åpne eksempelfilen for å gjenoppfriske fossefallet.

Alle signalene i denne filen er JT9-signaler. For å dekode dem automatisk i JT9+JT65-modus, vil du måtte flytte skilletegnet JT65 nnnn JT9 ned til 1000 Hz eller lavere.

Kontroller for fossefallet

Dette er et passende tidspunkt for å prøve deg fram med Start -kontrollen og glidebryterne som kontrollerer styrke og nullpunkt for plotting av fossefallet og spektrumet. Start bestemmer hvilken frekvens som vises på venstre side av fossefallskalaen. Glidebryterne fastsetter nivået for basislinjen og styrken for fossefallet og de mange spektrumtypene. Gode startverdier bør være nær midten av skalaen. Det kan være lurt å fjerne avkryssingen for Flatten når du justerer glidebryterne. Du bør åpne wave-filen på nytt etter hver endring, for å se de nye resultatene.

6.6. FT8

Hovedvindu:
 • Velg FT8Mode-menyen.

 • Sett sendefrekvensen til 1600 Hz og mottaksfrekvensen til 1442 Hz.

 • Dobbeltklikk på Erase for å slette innholdet i begge tekstvinduene.

Innstillinger for Wide Graph:
 • Bins/Pixel = 5, Start = 100 Hz, N Avg = 2

 • Tilpass bredden på Wide Graph-vinduet slik at øvre frekvensgrense er omtrent 3300 Hz.

Åpne en Wave-fil:
 • Velg File | Open og naviger deg fram til ...\save\samples\FT8\181201_180245.wav. Fossefallet og vinduet for dekodet tekst (Band Activity) skal da se ut noenlunde som skjermbildet nedenfor. (Dette opptaket ble gjort under konkurransen "FT8 Roundup" slik at de fleste sendingene bruker meldingsformater for RTTY Roundup.)

Wide Graph Decode 170709_135615
ft8 decodes
 • Klikk med musen hvor som helst på fossefallvisningen. Den grønne markøren for mottaksfrekvens vil hoppe til din valgte frekvens, og kontrollen for mottaksfrekvens i hovedvinduet vil bli oppdatert tilsvarende.

 • Gjør det samme mens du holder nede Shift-tasten. Nå vil den røde sendefrekvensmarkøren og dens tilhørende kontroll i hovedvinduet følge dine frekvensvalg.

 • Gjør det samme mens du holder nede Ctrl-tasten. Nå vil begge de fargede markørene og begge tallboksene følge dine valg.

 • Dobbeltklikking på hvilken som helst frekvens på fossefallet gjør alle de tingene som nettopp er beskrevet og aktiverer også dekoderen i et lite område rundt mottaksfrekvensen. For å dekode et spesielt signal, kan du dobbeltklikke nær den venstre kanten på signalets spor i fossefallet.

 • Nå kan du dobbeltklikke på hvilken som helst av linjene med dekodet tekst i Band Activity- vinduet. Hver av linjene vil visse samme adferd og vil flytte mottaksfrekvensen til mottaksfrekvensen for den valgte linjen og la sendefrekvensen være uendret. For å endre både mottaks- og sendefrekvensene holder du Ctrl nede når du dobbeltklikker.

For å unngå QRM fra konkurrerende kallere vil det vanligvis være best å besvare et CQ på en annen frekvens enn den som brukes av den stasjonen som kaller CQ. Det samme gjelder når du halekaller (tail-end) på en annen QSO. Velg en sendefrekvens som ser ut til å være ledig. Det kan være smart å krysse av i ruten for Hold Tx Freq.
Tastatursnarveiene Shift+F11 og Shift+F12 gir deg en enkel måte å flytte din sendefrekvens nedover eller oppover i steg på 60 Hz.
En nettbasert FT8 Operating Guide av ZL2IFB tilbyr mange tilleggstips om operasjonsprosedyrer.
FT8 DX-pedisjonsmodus:

Denne spesielle operasjonsmodusen gjør det mulig for DX-pedisjoner å gjennomføre FT8-QSO-er i svært høy takt. Begge stasjoner må bruke WSJT-X versjon 1.9 eller senere. En detaljert FT8 DX-pedisjonsmodus Brukerveiledning er tilgjengelig på internett. Ikke prøv å bruke DX-pedisjonsmodus uten å lese disse instruksjonene nøye!

FT8 DX-pedisjonsmodus er tenkt brukt av DX-pedisjoner til sjeldne DXCC-enheter og under andre uvanlige omstendigheter der vedvarende QSO-rater godt over 100/time forventes. Ikke bruk disse multisignalegenskapene dersom du ikke tilfredsstiller dette kravet, og ikke bruk DX-pedisjonsmodus i de vanlige subbåndene for FT8. Dersom du vurderer å operere som Fox og bruke DX-pedisjonsmodus, må du finne en passende frekvens som stemmer overens med regionale båndplaner og publisere denne frekvensen for de operatører du håper å kunne kjøre. Husk at den reelle signalfrekvensen på lufta vil være opp til 4 kHz høyere enn den frekvensen som vises på skjermen.
Når du er ferdig med denne opplæringen, må du ikke glemme å skrive inn igjen ditt eget kallesignal som My Call i fanen Settings | General.

6.7. FT4

FT4 er utformet for konkurranser, spesielt på HF-båndene og 6 meter. Sammenlignet med FT8 er FT4 3,5 dB mindre sensitiv og trenger 1,6 ganger båndbredden til FT8, men den har potensial for dobbelt så høy QSO-rate. FT4 er ikke anbefalt for hverdagsbruk.

Hovedvinduet:
 • Velg FT4Mode-menyen.

 • Dobbeltklikk på Erase for å viske ut innholdet i begge tekstvinduer.

Wide Graph-innstillinger:
 • Bins/Pixel = 5, Start = 100 Hz, N Avg = 1

 • Juster bredden på Wide Graph-vinduet slik at øvre frekvensgrense er omtrent 3300 Hz.

Åpne en Wave-fil:
 • Velg File | Open og naviger deg frem til ...\save\samples\FT4\200514_182053.wav. Fossefallet og Band Activity-vinduet skal se ut noenlunde som de følgende skjermbildene. Denne eksempelfilen ble tatt opp under en øvingskonkurranse, slik at mesteparten av de dekodede meldingene bruker meldingsformatene for RTTY Roundup.

Wide Graph Decode FT4
ft4 decodes
 • Klikk med musen hvor som helst på fossefallet. Den grønne markøren for mottaksfrekvens vil hoppe til din valgte frekvens, og kontrollen for mottaksfrekvens i hovedvinduet vil bli oppdatert til tilsvarende frekvens.

 • Gjør det samme mens du holder Shift-tasten nede. Nå vil den røde markøren for sendefrekvens og den tilhørende kontrollen i hovedvinduet følge dine frekvensvalgs.

 • Gjør det samme mens du holder Ctrl-tasten nede. Nå vil begge de fargede markørene og begge rullekontroller følge dine valg.

 • Nå kan du dobbeltklikke på en av linjene med dekodet tekst i Band Activity-vinduet. Alle linjene vil vise samme adferd, ved at mottaksfrekvensen settes til mottaksfrekvensen for den valgte meldingen, mens sendefrekvensen er uendret. For å endre både mottaks- og sendefrekvensene, må du holde nede Ctrl-tasten når du dobbeltklikker.

Best S+P-knappen

Brukergrensesnittet for FT4 inneholder en ny knapp merket Best S+P.

Best S+P

Klikker du Best S+P i løpet av en mottakssekvens, vil programmet undersøke alle dekodede CQ-meldinger ved slutten av mottakssekvensen. Programmet vil velge den beste potensielle QSO-partner (sett fra et konkurranseperspektiv) og håndtere det som om du hadde dobbeltklikket på den aktuelle linjen med dekodet tekst. Her betyr "beste potensielle QSO-partner" "Ny multiplikator" (første prioritet) eller "Nytt kallesignal på båndet" (andre prioritet). "Ny multiplikator" blir for tiden tolket som "Nytt DXCC"; en noe videre definert multiplikatorkategori (for ARRL RTTY Roundup-reglene) vil bli iverksatt når tiden er inne. Det er mulig vi vil innarbeide andre prioritetsrangeringer, for eksempel “Ny storrute på båndet” (nyttig for nordamerikanske VHF-konkurranser), sortering etter signalstyrke, etc.

Best S+P er en nyttig funksjon bare dersom du har definert hva du mener "best" skal bety. Dette gjøres ved å konfigurere passende alternativer i fanen Settings | Colors. Valg av alternativer og rekkefølge for utheving av farger bestemmer hvilke QSO-partnere som vil bli valgt av "Best S+P"-funksjonen. Hva som er de beste valgene vil variere fra konkurranse til konkurranse. I en konkurranse basert på RTTY Roundup-reglene anbefaler vi å aktivisere My Call in message, New DXCC, New Call on Band, CQ in message og Transmitted message, lest fra topp til bunn.

Tastatursnarveiene Shift+F11 og Shift+F12 gir deg en enkel måte å flytte sendefrekvensen for FT4 nedover eller oppover i steg på 90 Hz.
Du kan enkelt kontrollere utgående meldinger fra tastaturet dersom du krysser av for Alternate F1–F6 bindings i fanen Settings | General. På samme måte som ved contest-kjøring kan du da enkelt trykke på F1-tasten for å invitere til QSO ved å sende CQ. På samme måte vil tastene F2 til F5 sende meldingene i meldingsfeltene Tx2 til Tx5. Flere detaljer om contest-kjøring kan du finne i FT4-protokollen for digital contesting.
Når du er ferdig med denne opplæringen, må du ikke glemme å skrive inn igjen ditt eget kallesignal i My Call i fanen Settings | General.

6.8. FST4

FST4 må ikke forveksles med FT4, som er laget for et helt annet formål! FST4 er primært utformet for å gjennomføre 2-veis QSO-er med svake signaler på LF- og MF-båndene (langbølge og mellombølge). Sende-/mottakssekvenser fra 5 sekunder opp til 1800 sekunder er tilgjengelige. Lenger sende-/mottasekvenser gir bedre sensivitet bare dersom ustabilitet i både sende- og mottaksfrekvenser og Doppler-spredningen på kanalen er små nok til at mottatte signaler har stabil fase i en periode som strekker seg over flere sendte symboler. Generelt uttrykt må endringene både i sende- og mottaksfrekvens og i Doppler-spredningen på kanalen være små sammenlignet med symbolnøklingsratene som er oppgitt i Tabell 7 i kapittelet Protokollspesifikasjoner. For eksempel tilsvarer nøklingsraten for en sende-/mottasekvens på 1800 0,089 Baud, slik at vellykket operasjon ved bruk av denne sende-/mottakslengden krever en stabilitet i sende- og mottaksfrekvensene som er bedre enn 0,089 Hz gjennom hele sendingen på 1800 sekunder i tillegg til at Doppler-spredningen på kanlen må være mindre enn 0,089 Hz.

Operasjon med FST4 likner mye operasjon med de andre WSJT-X-modusene: de fleste skjermkontrollene, automatik meldingsrekkefølge (Auto sequence) og andre funksjoner oppfører seg på kjente måter. Operasjonsmåten på 2200- og 630 m-båndene gjør det imidlertid ønskelig med noen brukerkontrollerte funksjoner i tillegg. Rullebokser kalt F Low og F High setter nedre og øvre frekvensgrense som brukes av FST4-dekoderen, og disse grensene er markerte med mørkegrønne vinkelparenteser < > på frekvensskalaen i Wide Graph-vinduet:

FST4 Decoding Limits


FST4 center

Det er best å holde dekodingsområdet ganske smalt, siden QRM og sendinger i andre modus og sekvenslengder vil forsinke dekodingsprosessen (og vil selvsagt ikke kunne dekodes). Ved å krysse av for Single decode på menyfanen File | Settings | General, kan du begrense dekodingsområdet enda mer, helt ned til innstillingen i F Tol på hver side av Rx Freq.

En støydemper (noise blanker) kan aktiviseres ved å sette en prosentsats forskjellig fra null i NB. Denne innstillingen bestemmer hvor mange av samplene med størt ampolitude som vil bli dempet (nullet) før dataene sendes til dekoderen. De fleste brukere finner at innstillinger mellom 0 % (ingen demping) og 10 % virker best. Dersom prosentsatsen for støydemping settes til -1%, vil dekoderen prøve 0, 5, 10, 15 og 20 % i rekkefølge. Tilsvarende vil en innstilling på -2 % medføre at dekoderen prøver verdiene 0, 2, 4, …​ 20 %. For å spare tid vil de ulike dempingsprosentene som utløses ved negative innstillinger på NB, vil innstillingen bare bli prøvd for signalkandidater som ligger nær (innenfor +/- 20 Hz) den valgte Rx-frekvensen.

Åpne en eksempelfil i Wave-format:
 • Velg FST4Modemenyen. Sett T/R til 60 sekunder og Decode | Deep.

 • Sett NB (noise blanker) til 0%.

 • Sett opp Wide Graph-vinduet med innstillinger som er passende for FST4-60-modusen. For eksempel, prøv Bins/Pixel 2 og N Avg 4. Velg en Start-frekvens og en bredde på the Wide Graph som dekker det frekvensområdet du ønsker å dekode. For dette eksempelet kan du sette Start til mindre enn 1000 Hz and at Wide Graph strekker seg over 1400 Hz.

 • Sett F Low til 1000 og F High til 1400. Disse innstillingene definerer det frekvensområdet dekoderen vil søke i.

 • Åpne en eksempelfil i Wave-format ved å bruke File | Open og velge filen …​\save\samples\FST4+FST4W\210115_0058.wav. Etter at WSJT-X har behandlet filen, bør du se noe som ligner på det følgende skjermbildet: